شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

قیمت قالب وافل

نمایش دادن همه 7 نتیجه

وافل سفید ۶۰ در ۶۰ در ۱۸

۲۵۲,۰۰۰ تومان
وافل سفید 60 در 60 در 18وافل سفید ۶۰ در ۶۰ در ۱۸ :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل سفید 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.

وافل سفید 60 در 60 در 25

۲۸۵,۰۰۰ تومان
وافل سفید 60 در 60 در 25وافل سفید 60 در 60 در 25 :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل سفید 60 در 60 در 25 قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل سفید 80 در 80 در 28

۴۹۵,۰۰۰ تومان
وافل سفید 80 در 80 در 28 :
 • وافل مشکی 60 در 60 در 18سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل مشکی 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل مشکی 60 در 60 در 18

۱۹۵,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 60 در 60 در 18وافل مشکی 60 در 60 در 18:
 • وافل مشکی 60 در 60 در 18سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل مشکی 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.

وافل مشکی 60 در 60 در 25

۲۱۲,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 60 در 60 در 25وافل مشکی 60 در 60 در 25 :
 • وافل مشکی 60 در 60 در 25سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی وافل مشکی 60 در 60 در 25قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل مشکی 80 در 40 در 28

۲۴۰,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 80 در 40 در 28:
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب وافل مراجعه کنید.

وافل مشکی 80 در 80 در 28

۳۶۴,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 80 در 80 در 28 :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب وافل مراجعه کنید.  
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »