شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه بلوار پیروزی مشهد

صفحه اصلیپروژه هاپروژه بلوار پیروزی مشهد

پروژه بلوار پیروزی مشهد ۲۱۰۰ متر مربع 

پروژه بلوار پیروزی مشهد شرکت فنی مهندسی آرکاسیستم سقف پروژه بلوار پیروزی سیستم سقف یوبوت است که در آن از قالب های یوبوت پروژه بلوار پیروزی یوبوت 34و قالب های پلیمری آرکاپروژه بلوار پیروزی قالب پلیمری آرکا استفاده شده است و سرعت اجرای پروژه بلوار پیروزی بسیار سریع تر از سرعت سقف تیرچه بلوک است.

پروژه بلوار پیروزی
پروژه قبلی

پروژه راسپینا پلاس تهران

پروژه بعدی

پروژه تجاری معال آباد شیراز

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.